Di Xiao

PhD Alumni

2012- PhD Columbia University Industrial Engineering and Operations Research Department

2010-2012 Master of Operations Research, Columbia University Industrial Engineering and Operations Research Department

2006-2010, B.A. in Finance, Guanghua School of Management, Peking University

2000-2006, RDFZ, Beijing

Faculty Advisor: Xuedong He, Xunyu Zhou

Student Spotlight
Di Xiao
PhD Alumni